Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu HomeAir

OBSAH

§ 1 Definice

§ 2 Kontakt s Prodejcem

§ 3 Technické Požadavky

§ 4 Nákupy v Obchodě

§ 5 Platby

§ 6 Realizace objednávky

§ 7 Právo odstoupit od smlouvy

§ 8 Výjimky z práva odstoupit od smlouvy

§ 9 Reklamace

§ 10 Osobní Údaje

§ 11 Výhrady

 

§ 1 Definice

Pracovní dny – dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků v České republice.

Občanský zákoník – zákon České republiky č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.

Spotřebitel – každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodejcem nebo s ním jedná.

Účet – služba umožňující Spotřebiteli přístup k dodatečným funkcím obchodu, regulovaná samostatnými obchodními podmínkami.

Kupující – každý, kdo nakupuje v obchodě nebo podniká kroky směřující k nákupu.

Výjimečný Kupující – Spotřebitel nebo Podnikatel s výjimkou.

Podnikatel s výjimkou – Kupující, který je fyzickou osobou, jedná na základě těchto obchodních podmínek v rámci své podnikatelské činnosti, avšak nejde o jeho hlavní podnikatelskou činnost.

Obchodní podmínky – tento dokument.

Obchod – internetový obchod HomeAir provozovaný Prodejcem na www.homeair.cz.

Prodejce – BALCER Sp. z o.o., ul. 1905 Roku 21/101, 26-600 Radom, KRS 0000913023, NIP 9482628924

Zákon o ochraně spotřebitele – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

§ 2 Kontaktní údaje Prodejce

e-mail: shop@homeair.cz

 

§ 3 Technické Požadavky

Pro správnou funkčnost Obchodu je nutné

 • mít zařízení s přístupem k internetu
 • a webový prohlížeč podporující JavaScript a cookies.

 

§ 4 Nákupy v Obchodě

 1. Ceny produktů viditelné v Obchodě jsou celkovými cenami za produkt.
 2. Prodejce upozorňuje, že na celkovou cenu objednávky se skládají uvedené v Obchodě: cena za produkt a, pokud v daném případě má to vztah, náklady na doručení zboží.
 3. Vybraný produkt k nákupu je třeba přidat do košíku v Obchodě.
 4. Následně Kupující vybírá způsob doručení zboží a metodu platby za objednávku z dostupných možností v Obchodě, a také uvádí údaje nezbytné pro realizaci zadané objednávky.
 5. Objednávka je podána v okamžiku potvrzení jejího obsahu a přijetí Podmínek prodeje Kupujícím.
 6. Podání objednávky je totožné se uzavřením smlouvy mezi Kupujícím a Prodejcem.
 7. Kupující může v Obchodě zaregistrovat, tj. založit si v něm Účet, nebo provádět nákupy bez registrace tím, že při každé možné objednávce uvede své údaje.

 

§ 5 Platby

V Obchodě jsou dostupné následující metody platby:

 • okamžitý převod (PayU)
 • platba na dobírku

 

§ 6 Realizace objednávky

 1. Doba dodání je 4 dny - pokud informace u produktu neurčuje jinak.

 2. V případě, že Kupující zvolil platbu předem za objednávku, Prodejce přistoupí k realizaci objednávky po jejím zaplacení.
 3. V situaci, kdy v rámci jedné objednávky Kupující zakoupil produkty s různým termínem realizace, objednávka bude realizována v termínu vhodném pro produkt s nejdelším termínem realizace.

 

§ 7 Právo odstoupit od smlouvy

 1. Privilegovaný kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodejcem do 30 dnů bez udání důvodu.
 2. Aby mohl privilegovaný kupující využít práva odstoupit od smlouvy, musí informovat Prodejce e-mailem: shop@homeair.cz

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy Prodejce vrátí Kupujícímu všechny od něj přijaté platby, včetně nákladů na doručení zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu doručení vybraného Kupujícím jiného než nejlevnější běžný způsob doručení nabízený Prodejcem), neprodleně a v každém případě nejpozději do 30 dnů od dne, kdy byl Prodejce informován o rozhodnutí Kupujícího odstoupit od smlouvy.
 2. Vrácení plateb Prodejce provede stejnými platebními metodami, které byly použity Kupujícím v původní transakci.
 3. V případě nutnosti vrácení prostředků za transakci provedenou na dobírku, Prodejce provede vrácení na bankovní účet uvedený zákazníkem ve formuláři pro vrácení, který obdrží e-mailem.
 4. Kupující nese přímé náklady na vrácení zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku jeho používání jinak, než bylo nutné k určení povahy, vlastností a fungování zboží.

 

§ 8 Výjimky z práva odstoupit od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku neplatí ve vztahu ke smlouvě:

 • kde předmětem plnění je zboží dodávané v zapečetěném balení, které nelze vrátit po otevření balení z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud bylo balení otevřeno po doručení;

 

§ 9 Reklamace

V případě vadného zboží má zákazník právo na reklamaci.

Reklamaci je možné podat do 24 měsíců od převzetí zboží.

Pro podání reklamace prosím kontaktujte e-mail: shop@homeair.cz

Obchod se zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího přijetí.

 

§ 10 Osobní Údaje

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých Kupujícím při používání Obchodu je Prodejce. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Prodejcem – včetně dalších účelů a základů zpracování údajů, jakož i o příjemcích údajů – jsou k dispozici v politice ochrany soukromí dostupné v Obchodě – v souladu se zásadou transparentnosti, uvedenou ve Všeobecném nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně údajů – „GDPR“.
 2. Účelem zpracování údajů Kupujícího Prodejcem, poskytnutých Kupujícím v souvislosti s nákupy v Obchodě, je realizace objednávek. Základem pro zpracování osobních údajů v tomto případě je:
 • smlouva nebo činnosti prováděné na žádost Kupujícího, vedoucí k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR),
 • právní povinnost Prodejce související s účetnictvím (čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR) a
 • právně odůvodněný zájem Prodejce, spočívající ve zpracování údajů za účelem určení, vymáhání nebo obrany možných nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).
 1. Poskytnutí údajů Kupujícím je dobrovolné, ale zároveň nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí údajů znemožní uzavření smlouvy v Obchodě.
 2. Údaje Kupujícího poskytnuté v souvislosti s nákupy v Obchodě budou zpracovány do doby, kdy:
 • přestane platit smlouva uzavřená mezi Kupujícím a Prodejcem;
 • na Prodejci přestane spočívat právní povinnost, která ho zavazuje k zpracování údajů Kupujícího;
 • přestane existovat možnost uplatnění nároků Kupujícím nebo Prodejcem, souvisejících se smlouvou uzavřenou Obchodem;
 • bude přijata námitka Kupujícího proti zpracování jeho osobních údajů – v případě, kdy základem zpracování údajů byl právně odůvodněný zájem Prodejce

   - v závislosti na tom, co je aplikovatelné v daném případě.

 1. Kupujícímu náleží právo požadovat:
 • přístup ke svým osobním údajům,
 • jejich opravu,
 • vymazání,
 • omezení zpracování,
 • přenos údajů jinému správci
 • a také právo:

kdykoliv vznést námitku proti zpracování údajů z důvodů souvisejících se zvláštní situací Kupujícího – proti zpracování týkajícímu se jeho osobních údajů, založenému na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR (tj. na právně odůvodněných zájmech realizovaných Prodejcem).

Pro uplatnění svých práv by se měl Kupující obrátit na Prodejce s využitím údajů uvedených v § 2 Obchodních podmínek.

Pokud Kupující má za to, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s právem, má možnost podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů. V České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

§ 11 Výhrady

 1. Je zakázáno poskytování obsahu protiprávní povahy Kupujícím.
 2. Každá objednávka podaná v Obchodě představuje samostatnou smlouvu a vyžaduje samostatné přijetí Obchodních podmínek. Smlouva je uzavřena na dobu a za účelem realizace objednávky.
 3. Všechny smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek podléhají předpisům polského práva, s výhradou odst. 4.
 4. Smlouvy uzavřené na základě těchto Obchodních podmínek jsou uzavírány v polském jazyce.
 5. V případě možného sporu s Kupujícím, který není privilegovaným Kupujícím, souvisejícího se smlouvou uzavřenou prostřednictvím Obchodu, bude příslušným soudem soud příslušný pro sídlo Prodejce.

Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 11.04.2024

 

Smluvní podmínky účtu

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Pro správné fungování a založení Účtu je potřeba:

 • aktivní e-mailový účet,
 • zařízení s přístupem k internetu,
 • internetový prohlížeč podporující JavaScript a soubory cookies.

ÚČET

 1. Založení Účtu je zcela dobrovolné a závisí na vůli Uživatele služby.
 2. Účet dává Uživateli služby další možnosti, jako je: prohlížení historie objednávek provedených Uživatelem služby v Obchodě, kontrola stavu objednávky nebo samostatná úprava údajů Uživatele služby.
 3. Pro založení Účtu je třeba vyplnit příslušný formulář v Obchodě.
 4. V momentě založení Účtu je uzavřena na dobu neurčitou smlouva mezi Uživatelem služby a Poskytovatelem služby o vedení Účtu na základě pravidel uvedených v Obchodních podmínkách.
 5. Poskytovatel služby začne poskytovat službu vedení Účtu na základě pravidel určených v Obchodních podmínkách ihned po uzavření smlouvy o vedení Účtu.
 6. Uživatel služby může kdykoliv bez jakýchkoliv nákladů z Účtu odstoupit.
 7. Odstranění Účtu vede k ukončení smlouvy o vedení Účtu. Aby Poskytovatel služby odstranil Účet, je třeba poslat svou rezignaci z Účtu na e-mailovou adresu Poskytovatele služby uvedenou v § 2 Obchodních podmínek, což povede k okamžitému odstranění Účtu a ukončení smlouvy o vedení Účtu.

 

Pravidla zpravodaje

 

 1. Uživatel služby se může dobrovolně přihlásit k odběru Newsletteru.
 2. Pro obdržení Newsletteru je nutné uzavření Smlouvy.
 3. E-mailové zprávy posílané v rámci Smlouvy budou směrovány na e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem služby v okamžiku uzavírání Smlouvy.
 4. Uživatel služby, za účelem uzavření Smlouvy, v prvním kroku uvede ve vyhrazeném místě v Obchodě svou e-mailovou adresu, na kterou chce přijímat zprávy posílané v rámci Smlouvy. V okamžiku přihlášení k Newsletteru je uzavřena Smlouva na dobu neurčitou a Poskytovatel služby zahájí její poskytování ve prospěch Uživatele služby – s výhradou odst. 5.
 5. Pro správnou realizaci Smlouvy je Uživatel služby povinen poskytnout svou správnou e-mailovou adresu.
 6. Newsletter je doručován ihned po vytvoření zprávy určené pro Uživatele služby Poskytovatelem služby.
 7. V zprávách posílaných v rámci Newsletteru se bude nacházet informace o možnosti odhlášení se z něj, a také odkaz pro odhlášení.
 8. Uživatel služby se může kdykoliv bez udání důvodu a bez jakýchkoliv nákladů odhlásit z Newsletteru, využitím možnosti uvedené v předchozím ustanovení, nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu Poskytovatele služby uvedenou v § 2 Obchodních podmínek.
 9. Využití Uživatelem služby odkazu pro odhlášení z Newsletteru nebo zaslání zprávy s požadavkem na odhlášení z Newsletteru povede k okamžitému ukončení Smlouvy.
nahoru
Shop is in view mode
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper Premium